Finland behöver en nationell cancerstrategi där även gynekologiska cancerformer är starkt betonade

Joakim Strand

Riksdagsledamot

Medlem i Gynekologiska Cancerpatienterna i Finlands rf:s Advisory Board

År 2035 förutspås det vara  46 000 nya cancerfall i Finland. EU har godkänt den europeiska cancerbekämpningsplanen förra året och WHO har rekommenderat att länderna gör sina egna cancerstrategier. I många europeiska länder, bland annat i andra nordiska länder, finns det redan en nationell cancerstrategi, men inte i Finland.

En cancerstrategi vore viktig, för den skulle förstärka bl.a. jämlikheten bland patienter och skulle innefatta cancerscreening, diagnosticering, undersökning, rehabilitering, psykosocialt stöd m.m.

Rehabilitering är en viktig del av cancerpatienters vård. En rehabiliteringsplan borde göras för varje cancerpatient. Så säger man redan i den Nationella cancerplanens II del 2014-2025. Hos alldeles för få förverkligas det här i praktiken. Cancern har en betydande inverkan på arbetsförmåga, så en läglig och högklassig rehabilitering i ett tidigt skede främjar också återgång i arbete och förbättrar livskvaliteten.

Cancer är också en dyr sjukdom för patienterna, som betalar för besöken hos läkare och sjukskötare samt för behandlingarna. Till kommer ännu exempelvis resekostnader och mediciner. Det här borde också beaktas i strategin: hur ska patienterna både “ha råd” med att vara sjuka och att få bra och högklassig vård?

Cancerstrategin borde också innefatta kvaliteten och tillgängligheten på palliativ vård och terminalvård. Alla patienter borde ha möjligheten till bra och högklassig vård samt till att få hjälp och stöd i livets slutskede.

Ett viktigt ämne är också förebyggandet av cancer och dess tidiga konstaterande. Det här borde utan tvekan betonas och vara en del av cancerstrategin. Till förebyggande av cancer hör olika screeningar såsom livmoderhalscancerscreening. I Finland skulle det inte få förekomma ojämlikhet kring hur snabbt man får cancerbehandlingar eller hur snabbt man slipper på undersökningar. Snabb och jämlik tillgång till vård måste tryggas för alla patienter.

Fastän Finland är en föregångare i bekämpningen av cancer och man i vårt land får bra vård, är det viktigt att samla allt som berör ämnet i en nationell cancerstrategi. Regionala cancercenter och det nationella cancercentret gör ett viktigt arbete, men ur patienternas synvinkel kan segregering bli en fara. Med en nationell cancerstrategi skulle vi trygga en verkligt jämlik vård överallt.

Gynekologiska cancerformer innebär oftast stora operationer och tunga behandlingar för patienterna. Den nationella cancerstrategin bör starkt även ta fram gynekologiska cancerformer samt patienters livskvalitet, psykosociala stöd, rehabilitering och andra saker som stödjer patienterna under den svåra sjukdomen och efter den. Uttrycket “kaveria ei jätetä” passar bra också i det här sammanhanget.

Joakim Strand,

Riksdagsledamot

Medlem i Gynekologiska Cancerpatienterna i Finlands rf:s Advisory Board