14.4.2020

Dataskyddsblad

Vilka är vi

Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf

Våra kontaktuppgifter

E:mail: info@gysy.fi
Telefon: 050 5901 927

Registrets namn:

Oma Gysy

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför

Behandlingen av personuppgifter baseras främst på kundförhållandet mellan Finlands gynekologiska cancerpatientförening och den registrerade. Kundförhållandet uppstår när den registrerade lämnar in sina uppgifter till OmaGysy-tjänsten genom att fylla i vårt formulär. Den personlig informationen används för att kunna hantera kundrelationer.

Föreningen kan använda personuppgifter för att övervaka och analysera kundhistoria samt för riktad information angående kommunikation, marknadsföring och tjänster. Tjänsten kan inkludera marknadsföringskommunikation via telefon, textmeddelande, e-post eller multimediameddelanden, såväl som intern marknadsföring och annan kommunikation på webbplatsen eller i en mobilapplikation.

Registerinnehåll

Följande uppgifter kan sparas om den registrerade:
Personens namn
Adress (för fakturering)
e:mail
Telefon
Är du en registrerad patient, närstående eller annan
OmaGysy-rekistret innehåller inga känsliga patientuppgifter

Lagringstid för personuppgifter

Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf lagrar personlig information i OmaGysy-tjänsten så länge den registrerade personen använder tjänsten. Föreningen kan också ta bort uppgifterna tidigare, om det är uppenbart att användaren inte längre använder tjänsten och hens kundrelation med Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf har upphört.

Regelbundna informationskällor

Information erhålls främst från följande källor:
Självregistrering via information ifylld av den registrerade via formuläret.
En part som tillhandahåller identifiering, verifiering, adress, uppdatering, kreditinformation eller annan liknande tjänst.
Befolkningsinformationscenter för befolkningsregistercentret och andra kända system.

Offentliggörande av information

Informationen lämnas aldrig till utomstående förutom underhållspersonal i enlighet med avtalet, via separat godkännande och / eller enligt specifika regler.

Dataöverföring utanför EU eller EES

Personuppgifter överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Information som behandlas elektroniskt

Tillgång till materialet är endast möjligt med det personliga användarnamnet och lösenordet, för den auktoriserade medarbetaren. Det finns olika nivåer av åtkomsträttigheter, och varje användare ges tillräcklig tillgång enligt behov, men så begränsat som möjligt. Uppgifterna lagras bakom en brandvägg och skyddas av antivirusprogram.

Den registrerades rätt att invända mot behandling av personuppgifterna

Den registrerade har rätt att invända mot personlig profilering och annan hantering av uppgifterna, som OmaGysy riktar mot den registrerades personuppgifter. I samband med kravet att motsätta sig användning av personuppgifterna måste den registrerade identifiera den specifika situationen som uppstått och som är till grund varför han eller hon invänder mot databehandling. Den registrerade har rätt att motsätta sig direkt marknadsföring (rätt till förbud).

Den registrerades rätt att kontrollera sina egna uppgifter (inspektionsrätt)

Den registrerade har rätt att kontrollera vilken annan information om hen som lagras i OmaGysy-tjänsten. Begäran om verifiering måste göras via e-post eller telefon till den e-postadress / telefonnummer som finns längst upp på denna sida. Den registrerade har rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av sin data.

Övriga rättigheter

Om personuppgifter behandlas baserat på den registrerades samtycke, har den registrerade rätten att dra tillbaka sitt samtycke genom att anmäla detta till Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf.